Regulamin korzystania z serwisu

I. Przedmiot regulaminu

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem https://www.softinet.com.pl

II. Słowniczek

 1. Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:
  1. Administrator – SOFTINET SP Z O O z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142 B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st, Warszawy, XIIi Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000555732, o numerze NIP: 5342350817. 1. , tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu;
  2. Serwis – łącznie strony i podstrony udostępnione przez https://softinet.com.pl
  3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
  4. Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegające na prezentacji treści, możliwości składania zapytań ofertowych, prezentacji oferty handlowej, wyszukiwania informacji, komentowania, prezentacji materiałów osadzonych z innych serwisów internetowych.
  5. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

III. Wymagania techniczne dotyczące korzystani z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka).
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprawność urządzenia oraz oprogramowania użytego do przeglądania Internetu, w tym korzystania z Serwisu. Użytkownik niniejszym zostaje poinformowany, iż niektóre funkcje oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika do przeglądania Internetu mogą blokować uruchomienie poszczególnych funkcji Serwisu, dlatego zalecane jest wyłączenie wszelkich dodatkowych funkcjonalności

IV. Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej zostaje z zawarta poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu.
 2. W celu zapewnienia niezbędnego poziomu usług, zalecanym jest, aby przed rozpoczęciem świadczenia przez Administratora Usługi jest zaakceptowanie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu należy zaprzestać korzystania z Serwisu.

V. Obowiązki Użytkownika

 1. Całość materiałów dostępnych w ramach serwisu jest wyłączną własnością Administratora lub jest udostępniana na podstawie umów zawartych przez Administratora z osobami trzecimi bądź jest udostępniana w oparciu o zgody podmiotów uprawnionych do rozporządzania prawami do poszczególnych materiałów. Zawartość Serwisu podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania serwisu wyłącznie w celach indywidualnych oraz dla własnych potrzeb. Każdy użytek przekraczający zakres wskazany zdaniem poprzednim, w szczególności wskazujący na wykorzystanie zarobkowe lub komercyjne, bez zgody administratora Serwisu, jest niedozwolone.
 3. Użytkownik nie ma prawa trwale zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Serwisu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych. W zakresie dopuszczalnego użytku, możliwe jest czasowe zwielokrotnienie zawartości Serwisu w pamięci urządzenia za pomocą, którego następuje zapoznanie się z treścią Serwisu. Wszelki użytek przekraczający zakres wyżej wymieniony, wymaga zgody Administratora.
 4. Użytkownik wprowadzając do Serwisu jakiekolwiek materiały, które mogą zostać uznane za utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy korzystaniu z udostępnionych przez Administratora funkcjonalności Serwisu, udziela Administratorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie oraz terytorialnie licencji, na dalsze rozpowszechnianie materiałów wprowadzonych przez Użytkownika, dokonywanie ich zapisu, zwielokrotnienia, wprowadzania do obrotu, załączania do innych materiałów.
 5. Użytkownik niniejszym wraz z udzieleniem licencji upoważnia Administratora w zakresie wykonywania autorskich praw osobistych przysługujących Użytkownikowi jako twórcy, obejmujące prawo do integralności utworu, prawo do oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem, nienaruszalności formy i treści utworu.

VI. Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane do Serwisu przez Użytkowników lub reklamodawców jeżeli niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o danym zdarzeniu naruszającym prawa osób trzecich lub niezgodnych z Regulaminem doprowadzi do zawieszenia publikacji kwestionowanych treści.
 3. Administrator może czasowo zawiesić działanie serwisu, w szczególności gdy jest to uzasadnione względami konserwacyjnymi, koniecznością wykonania przebudowy Serwisu, bądź ma charakter prewencyjny w związku z potencjalnym zagrożeniem aktywnością szkodliwego oprogramowania. Administrator jest uprawniony do zawieszenia lub pozbawienia dostępu do serwisu określonego Użytkownika w przypadku, gdy spod adresu IP wykorzystywanego przez Użytkownika Administrator odnotował przypadki postępowania niezgodnego z Regulaminem lub działania szkodzące lub naruszające prawa osób trzecich.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu lub przypadki niedostępności Serwisu powstałe z przyczyn niezależnych od Administratora oraz w przypadkach opisanych w Regulaminie.

VII. Dane osobowe, polityka prywatności

 1. Niniejszej zasady znajdują zastosowanie wobec Użytkowników, którzy przekazali Administratorowi swoje dane osobowe oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora poprzez zaznaczenie pola przy formule wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administrator pełni rolę administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Zakres danych podanych Administratorowi jest zależny od Użytkownika. W zakres danych osobowymi, udostępnianych przez Użytkowników, wchodzą adresy e-mail, nr telefonów oraz imię i nazwisko Użytkowników.
 4. Obowiązkiem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym dla nawiązania kontaktu dotyczące prezentacji oferty handlowej, poinformowaniu o zmianach tej oferty, a także o aktualnych wydarzeniach, szkoleniach i imprezach organizowanych przez Administratora w ramach prowadzonej działalności.
 6. Użytkownik niniejszym zostaje poinformowany o prawie dostępie do swoich danych osobowych, ich aktualizacji, poprawiania oraz usuwania.
 7. Administrator oświadcza, że używa mechanizmu plików cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem optymalizacji korzystania z Serwisu oraz wyboru dla Użytkownika trafniejszych treści a także dla celów statystycznych, badań, zapamiętywania ustawień oraz danych wprowadzonych przez Użytkownika oraz wykonywania analiz sposobu, metod, charakteru korzystania z Serwisu.
 8. Administrator wykorzystuje zebrane zgodnie z pkt 7 powyżej, informacje we własnym celu. Udostępnienie informacji na rzecz osób trzecich jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody osób lub ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
 9. Użytkownik może ograniczyć a nawet zablokować mechanizmy plików cookies w ustawieniach oprogramowania używanego do przeglądania Serwisu. Zablokowanie, ograniczenie lub usunięcie plików cookies mogą wywołać utrudnienie lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Właścicielowi Serwisu. Dla sprawnej identyfikacji usterki lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone bez zbędnej zwłoki od wykrycia przez Użytkownika usterki.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Właściciela Serwisu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Regulamin ma moc obowiązującą od dnia jego opublikowania w Serwisie. Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym informacja o zmianach będzie udostępniana na stronach Serwisu. Zmiany Regulaminu następują w terminie 7 dni od momentu opublikowania informacji o zmienionym Regulaminie lub od daty wskazanej w treści zmienionego Regulaminu.
 4. W sprawach nieznajdujących uregulowania w treści Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 5. Niniejszy Regulamin został zamieszczony i opublikowany w Serwisie w dniu 1 czerwca 2017