I. DEFINICJE

 1. Administrator (także Spółka lub My, Nasze, Nas itd.) – Softinet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305), al. Jerozolimskie 142B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000555732, NIP: 5342350817, REGON: 140899242.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Nas pod adresem www.softinet.com.pl
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

II. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu pozyskujemy dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 2. Regulamin Serwisu jest dostępny pod adresem: https://softinet.com.pl/regulamin/

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

 1. Przetwarzając Dane osobowe zawsze dbamy o zapewnienie odpowiedniej podstawy prawnej przetwarzania, zgodnie z przepisami RODO. Jeśli masz ochotę zapoznać się z dokładniejszym opisem podstaw prawnych przetwarzania Danych osobowych – odpowiednie informacje zamieściliśmy na końcu tego dokumentu.

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzamy:
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
  • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie Naszych praw;
  • w Naszych celach marketingowych, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy kontekstowej – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.
  • Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia przez Nas usług). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Przetwarzamy je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes.

FORMULARZE KONTAKTOWE

 1. Zapewniamy możliwość skontaktowania się z Nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi oraz realizacja Naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na możliwości rozpatrzenia zapytania i obsługi korespondencji nadsyłanej przez formularz kontaktowy; w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika;
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

REJESTRACJA/ZAPISY NA WARSZTATY, KONFERENCJE, WEBINARY

 1. Dokonanie rejestracji na organizowane przez Nas wydarzenie wiąże się z przetwarzaniem Danych osobowych uczestników. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi rejestracji, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji zgłoszenia na wydarzenie. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu realizacji rejestracji uczestnictwa podczas wydarzenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby dokonującej zgłoszenie w celu zawarcia umowy oraz wykonania tejże umowy; w zakresie Danych osobowych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby dokonującej zgłoszenia;
  • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Nas, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest Nasz obowiązek prawny;
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji Użytkowników w zakresie Naszej oferty szkoleń, konferencji, webinarów;
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie Naszych praw.

IV. MARKETING

 1. Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
  • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
  • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
  • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
 2. W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

REKLAMA KONTEKSTOWA

 1. Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją Naszego prawnie uzasadnionego interesu.

NEWSLETTER

 1. Świadczymy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
  • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest Nasz prawnie uzasadniony interes w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie Naszych praw.

MARKETING BEZPOŚREDNI

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Nas, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Nas wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
 2. W niektórych przypadkach możemy realizować także marketing bezpośredni za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Względem tego rodzaju marketingu Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego nie wymaga jakiegokolwiek uzasadnienia i jest on skuteczny z momentem, w którym uzyskamy od Użytkownika taki sprzeciw).

V. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników odwiedzających Nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o Naszej aktywności i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w tym celu jest Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu własnej marki.

VI. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

 1. Wykorzystujemy tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym korzystamy z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
  • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
  • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

VII. NARZĘDZIA ANALITYCZNE – GOOGLE ANALYTICS

 1. Stosujemy różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

GOOGLE ANALYTICS

 1. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony internetowej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji osoby fizycznej.
 2. Używamy Google Analytics z wykorzystaniem mechanizmu anonimizującego adresy IP Użytkowników. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób.
 3. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej Strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których Dane osobowe przekazywane są do USA, zastosowanie ma program Privacy Shield, o którym mowa w rozdziale 10. Polityki. Google uczestniczy w programie Privacy Shield, co zapewnia legalność przekazywania danych do USA. Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach Google Analytics jest niezbędność do realizacji Naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 4. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

 1. Wykorzystujemy jedynie pliki cookies, których zastosowanie jest niezbędne do poprawnego funkcjonowania Serwisu. W przypadku wykorzystania takich plików cookies nie jest wymagana zgoda Uzytkownika.
 2. Zmiana sposobu wykorzystania plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
  • Edge (Internet Explorer)1: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
  • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  • Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
 3. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
  • http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
  • http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania przez Nas Danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest Nasz prawnie uzasadniony interes.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

IX. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Nami (Nasz dane kontaktowe znajdują się poniżej).
 3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją Naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest Nasz prawnie uzasadniony interes (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
 4. Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w Naszej Polityce transparentności przetwarzania danych osobowych https://softinet.com.pl/polityka-transparentnosci/

X. ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe.
 2. W przypadku, gdy uzyskamy zgodę Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 3. Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

XI. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazujemy Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 2. W każdym przypadku informujemy o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

XII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Prowadzimy bieżącą analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez Nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dokładamy staranności, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także Nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na Nasze zlecenie.

XIII. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Nami jest możliwy poprzez adres e-mail: softinet@softinet.com.pl lub adres korespondencyjny: Softinet sp. z o.o., al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa (z dopiskiem „Dane Osobowe”).

XI. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 1.09.2019 r.

 

Podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych, na które powołujemy się w Polityce (w kolejności, w jakiej pojawiają się w RODO):

Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowychArtykuł RODO
Zgoda osoby fizycznejart. 6 ust. 1 lit. a RODO
Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy zawartej z osobą fizyczną lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowyart. 6 ust. 1 lit. b RODO
Niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorzeart. 6 ust. 1 lit. c RODO
Niezbędność przetwarzania do realizacji do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzeciąart. 6 ust. 1 lit. f RODO