Polityka transparentności

I. DEFINICJE

 1. Administrator (także Spółka lub Organizacja) – Softinet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305), al. Jerozolimskie 142B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000555732, NIP: 5342350817, REGON: 140899242.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora.

II. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

 1. W związku z prowadzoną przez Nas działalnością gospodarczą przetwarzamy Dane osobowe jako Administrator zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania.
 2. Zapewniamy przejrzystość przetwarzania Danych osobowych, w szczególności zawsze informujemy o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania (np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług, organizacji szkoleń). Dbamy o to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 3. Przetwarzając Dane osobowe, zapewniamy ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), podejmiemy odpowiednie kroki, w tym poinformujemy o takim zdarzeniu Podmioty danych w sposób zgodny z przepisami.

III. KONTAKT Z NAMI

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych możesz skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: softinet@softinet.com.pl lub na adres korespondencyjny Naszej siedziby: Softinet sp. z o.o., al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.

IV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych wdrożyliśmy procedury umożliwiające dostęp do Danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Stosujemy rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby do tego uprawnione.
 2. Dodatkowo podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także Nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z nami dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na Nasze zlecenie.
 3. Prowadzimy na bieżąco analizę ryzyka związanego z przetwarzaniem Danych osobowych i monitorujemy adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wdrażamy dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

V. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 1. Przetwarzając Dane osobowe zawsze dbamy o zapewnienie odpowiedniej podstawy prawnej przetwarzania, zgodnie z przepisami RODO. Jeśli masz ochotę zapoznać się z dokładniejszym opisem podstaw prawnych przetwarzania Danych osobowych – odpowiednie informacje zamieściliśmy na końcu tego dokumentu.

KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA

 1. W przypadku kierowania do Nas, za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej, korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy, inną zawartą z nim umową lub w inny sposób niepowiązanej z jakąkolwiek relacją z nami, Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
 2. Podstawą prawną przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do Nas w związku z Naszą działalnością gospodarczą.
 3. Przetwarzamy jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej Danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

KONTAKT TELEFONICZNY/WIDEOKONFERENCJE

 1. Jeśli postanowisz skontaktować się z Nami drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy prosić Cię o podanie Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 2. Jeśli formą kontaktu z Nami będzie wideokonferencja, wówczas możemy utrwalać przebieg spotkania za pomocą wykorzystywanych do tego celu narzędzi. W takim wypadku na początku 4/10 rozmowy przekazywana jest rozmówcy stosowna informacja. Rozmowy są rejestrowane w celu monitorowania jakości świadczonej usługi, a także w celach archiwalnych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla osób przez Nas zatrudnionych.

MONITORING WIZYJNY ORAZ KONTROLA WSTĘPU

 1. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia stosujemy monitoring wizyjny oraz kontrolujemy wstęp do lokali i na teren przez Nas zarządzany. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów opisanych poniżej.
 2. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz utrzymania porządku na terenie obiektu, oraz ewentualnie w celu obrony przed wysuwanymi wobec Nas roszczeniami lub ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność do realizacji Naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie zarządzanym przez Nas oraz ochrony Naszych praw.

REKRUTACJA

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych w rekrutacji przekazujemy zawsze wraz z ogłoszeniem rekrutacyjnym. Jeśli jednak postanowisz przesłać do Nas dokumenty aplikacyjne w ramach tzw. rekrutacji spontanicznej pamiętaj, że oczekujemy przekazania Danych osobowych jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie (np. nie wymagamy przekazywania nam Twojego zdjęcia). W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany przepisami prawa pracy, ich przetwarzanie będziemy opierać na Twojej zgodzie, którą wyrażasz poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez Ciebie dokumentów aplikacyjnych. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny, który jesteśmy zobowiązani wypełnić oraz niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy z Tobą;
  2. w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna (np. umowa współpracy B2B, umowa zlecenie) – w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie i w celu zawarcia oraz wykonania tej umowy;
  3. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ani przez Nas, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda;
  4. w celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydata lub kandydatki oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest Nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest możliwość należytej weryfikacji kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy;
  5. w celu ustalenia lub dochodzenia przez Nas ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest Nasz prawnie uzasadniony interes Administratora.
 3. W zakresie, w jakim Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, możesz tę zgodę wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, Dane osobowe usuwane są po upływie 12 miesięcy, o ile wcześniej zgoda nie została wycofana.
 4. Podanie danych w zakresie określonym w art. 22(1) Kodeksu pracy jest wymagane – w przypadku preferowania przez kandydata zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy, zaś w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – podanie danych jest wymagane przez Nas. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

PROWADZENIE SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

 1. Cenimy sobie bieżący i aktywny kontakt z naszymi partnerami, stąd zasadniczą częścią Naszej działalności jest organizacja szkoleń, warsztatów oraz innych eventów. Aby zorganizować i przeprowadzić te wydarzenia na najwyższym poziomie niezbędnym jest przetwarzanie Danych osobowych uczestników.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych uczestników organizowanych przez nas wydarzeń jest niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie uczestnika wydarzenia i w celu zawarcia oraz wykonania tej umowy. Ponadto, ciążą na Nas obowiązki prawne, wynikające z przepisów prawa w zakresie rachunkowości i podatków, jak również przetwarzanie Danych osobowych jest niekiedy niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na możliwości ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, które mogą być zgłaszane przeciwko Nam.
 3. Dodatkowo, w niektórych i uzasadnionych przypadkach możemy prosić uczestników o podanie dodatkowych Danych osobowych. Wówczas przekazujemy odpowiednie informacje o przetwarzaniu takich danych zawsze w momencie ich pozyskiwania (np. w ramach formularza zgłoszeniowego na dane wydarzenie).

ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB WYKONYWANIEM INNYCH UMÓW

 1. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, przekazujemy osobie fizycznej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej Danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania Danych osobowych 6/10 w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia przez Nas działań na żądanie tej osoby, przed zawarciem umowy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW PERSONELU NASZYCH KONTRAHENTÓW LUB KLIENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z NAMI

 1. W związku z zawieraniem umów handlowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pozyskujemy od Naszych kontrahentów / klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, składających zamówienia, wykonujących zlecenia itp.). Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe.
 2. Takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz prawnie uzasadnionego interesu Naszego kontrahenta, polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy obu stron. Takie dane mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy, a także podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o prawo zamówień publicznych, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.
 3. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji powyższych interesów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów.

ZBIERANIE DANYCH W INNYCH PRZYPADKACH

 1. W związku z prowadzoną działalnością zbieramy Dane osobowe także w innych przypadkach – np. poprzez budowanie i wykorzystywanie trwałych wzajemnych kontaktów biznesowych (networking) podczas spotkań biznesowych, na wydarzeniach branżowych czy też poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną przez Nas działalnością.
 2. W celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu prowadzimy również działania marketingowe – szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne w Naszej Polityce prywatności (www.softinet.com.pl/polityka-prywatnosci) w rozdziale „Marketing”.
 3. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane.

VI. ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania Danych osobowych, dane te są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu komputerowego, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym.
 2. Ponadto, mamy prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osób fizycznych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazujemy Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
  4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 2. Zawsze informujemy o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

VIII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania przez Nas Danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Naszego uzasadnionego interesu (np. ze względów bezpieczeństwa), dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
 2. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

IX. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Osobom fizycznym, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie przekazujemy osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
  2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie przekazujemy kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
  3. prawo do sprostowania – jesteśmy zobowiązani usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
  4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać od Nas usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania przestajemy wykonywać operacje na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – wydajemy dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po Naszej stronie, jak również wskazanego podmiotu;
  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu; prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
  8. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
  9. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, osoba fizyczna może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

 1. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić: w formie pisemnej na adres:
  1. al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa lub
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: softinet@softinet.com.pl
 2. Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwrócimy się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
 3. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych zachęcamy do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.
 4. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu informujemy wnioskodawcę o przyczynach tego działania.
 5. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Nas elektronicznie, odpowiedzi udzielamy w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udzielamy pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Nas umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi udzielimy drogą elektroniczną.
 6. Przechowujemy informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych. Rejestr żądań przechowujemy w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych.

X. ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.

Podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych, na które powołujemy się w Polityce (w kolejności, w jakiej pojawiają się w RODO):

 

Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowychArtykuł RODO
Zgoda osoby fizycznejart. 6 ust. 1 lit. a RODO
Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy zawartej z osobą fizyczną lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowyart. 6 ust. 1 lit. b RODO
Niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorzeart. 6 ust. 1 lit. c RODO
Niezbędność przetwarzania do realizacji do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzeciąart. 6 ust. 1 lit. f RODO